Iniciatíva pre Európu – EU FOR YOU

Vitajte!

Vzťahy medzi obyvateľmi rôznych národov zažité na vlastnej koži sú a zostanú kľúčom k pokojnej budúcnosti a tvoria Európu zjednotenú na základe hodnôt a porozumenia.

Som presvedčený, že partnerstvá miest a obcí k tomu môžu výrazne prispieť. Zdokonalená spolupráca na partnerskej báze navyše prispeje k oveľa lepšej mienke obyvateľov o spoločnej Európe, ako je to dnes.

Prišiel čas, urobiť niečo pre našu Európu. Pridajte sa k nám!

Jürgen Gruber
Zakladateľ EU 4 YOU

The Alt Tag
The Alt Tag

Poslanie

Východiskom pre okruh pôsobenia a ťažisko fóra EUROPE 4 YOU je európsky program „Európa pre občanov 2014 – 2020“ s oblasťami „Európske historické povedomie“ a „Demokratická angažovanosť a participácia“. Táto oblasť pozostáva z troch opatrení:

Družobné partnerstvá miest
Siete medzi mestami
Projekty občianskej spoločnosti

Po založení prvého, zastrešujúceho, združenia v Rakúsku, plánujeme založiť ďalšie združenia vo všetkých členských štátoch EÚ. Prostredníctvom celoeurópskeho združenia budeme presadzovať spoločné ciele.

Ťažiská

Obnovenie konceptu partnerských miest, ktorý vznikol po 2. svetovej vojne v roku 1947 bezpochyby zlepšilo porozumenie a priateľstvo medzi národmi, ktoré spolu predtým bojovali a podporilo tiež turistiku a obchodovanie.

Z rozličných dôvodov počet partnerstiev európskych miest začal stagnovať. Kľúčovou úlohou EU 4 YOU je pôsobiť proti tomuto javu a stimulovať rast týchto aktivít.

Popri umeleckých projektoch v partnerstvách obcí a miest máme v pláne aj projekty s historickým zameraním, ako aj spoluprácu so zväzom hotelov.

The Alt Tag
The Alt Tag

Vízie

EUROPE 4 YOU chce byť prepojením medzi mestami a obcami, medzi zväzmi, školami a ďalšími zariadeniami či inštitúciami, medzi hospodárstvom a občanmi.

EU 4 YOU bude pomáhať optimalizovať jestvujúce žiadosti a subvencie, aby sa stali reálnymi a zviditeľnili sa. Mnohé sa nestretnú s pochopením alebo nie sú uznané. Chceme pomáhať správne formulovať žiadosti a ak treba, navrhnúť ich optimalizáciu.

Chceme vytvárať nové žiadosti a možnosti , ktoré budú mať zmysel a prinesú obyvateľom prospech, aby sa s nimi mohli stotožniť.

Naše ciele

Náš najväčší spoločný cieľ

V období 5 rokov zdvojnásobenie počtu existujúcich partnerstiev miest a obcí v 27 členských štátoch EÚ. Náš cieľ dokážeme spolu úspešne presadiť len s účinnou podporou jednotlivých vlád, Európskej komisie, Európskej rady a Európskeho parlamentu.

Rozšírené ciele EUROPE 4 YOU

Budovať nové partnerstvá miest a obcí nielen v rámci Európskej únie, ale aj s Afrikou a celým svetom.

The Alt Tag

Ďalšie kroky